Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og valgkomiteen.

5/24/2016 3:00:00 PM

Valgkomiteen foreslår at honorarene for styrets leder, styrets medlemmer, revisjonsutvalget og valgkomiteen holdes på samme nivå som foregående år.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fram til ordinær generalforsamling 2017 fastsettes til NOK 300.000,- for styreleder og NOK 120.000,- til hvert av styrets øvrige medlemmer. For styremedlemmer som var eller er del av styret i kun deler av perioden justeres styrehonoraret forholdsmessig. For medlemmer av revisjonsutvalget fastsettes honoraret til NOK 30 000,-. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes til NOK 30 000,- for valgkomitéleder og NOK 20 000,- for komiteens øvrige medlemmer".